ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផលិតកម្មជាងដប់ឆ្នាំ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ